Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster från industrin som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. Utredaren ska även lämna författningsförslag på hur regeringen kan ges möjlighet att besluta om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet när sådan verksamhet är tidskritisk för att tillgodose väsentliga allmänna intressen.

– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och hantera allvarliga fredstida krissituationer. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer är mycket viktig för Sveriges beredskap, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Utredningen omfattar bl.a. kartläggning av varor och tjänster från industrin som är nödvändiga för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt för t.ex. bostadsbyggande, byggnation av infrastruktur, arbetsmarknad eller Sveriges ekonomi riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Mer om utredningen

Utredaren ska bl.a.

• analysera om och i så fall hur det ansvar Tillväxtverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i dag behöver förändras för att möta näringslivets och det övriga samhällets behov av stöd för att säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster i kris eller höjd beredskap,
• analysera huruvida ett ytterligare samhällsuppdrag för RISE Research Institutes of Sweden AB med målsättning att säkerställa att bolagets verksamhet inom industriforskning, provning och certifiering kan upprätthållas under kris eller höjd beredskap, är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig åtgärd för att förstärka Sveriges försörjningsberedskap,
• utreda hur regeringen kan ges möjlighet att besluta om undantag från Miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet (MKB-direktivet) och om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet när sådan verksamhet är tidskritisk, för att tillgodose väsentliga allmänna intressen när behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Ett delbetänkande ska lämnas senast den 30 december 2022 i den del som avser uppdraget om miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.