Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Organisationen för statlig forskningsfinansiering ska ses över

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tillsätter en utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden. Syftet med översynen är att säkerställa att myndighetsorganisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och främjar nationella och globala samarbeten samt tillgång till forskningsinfrastruktur.

Sverige tillhör de länder i världen som avsätter mest resurser för forskning och utveckling som andel av BNP och svensk forskning håller hög kvalitet. För att Sverige fortsatt ska kunna vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer är det viktigt att säkerställa att den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering är väl anpassad till samhällsutvecklingen och fungerar på ett ändamålsenligt, samordnat och kostnadseffektivt sätt. Därför ska en särskild utredare se över den statliga myndighetsorganisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering och föreslå hur den ska vara utformad.

Den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen ska medverka till att det i Sverige finns forskning av högsta kvalitet, forskning som kan bidra till en hög kunskapsnivå i samhället och som kan adressera nationella och globala samhällsutmaningar. Mycket har hänt inom svensk och internationell forskning och innovation sedan den nuvarande organisationen för forskningsfinansiering inrättades 2001. De forskningsfinansierande myndigheterna har förändrats och utvecklats, liksom behovet av forskning och innovation inom olika samhällsområden. Svensk och internationell forsknings- och innovationspolitik har alltmer inriktats på att möta samhällsutmaningar, vilket har inneburit att många satsningar har blivit mer tvärsektoriella och berör flera finansiärer.

– Det är viktigt med ett forskningsfinansieringssystem som premierar fri forskning och innovation av hög kvalitet och som bidrar till hantering av samhällsutmaningar såsom pandemier och klimatförändringar. Mer än 20 år har gått sedan den nuvarande organisationen sjösattes och därför är det viktigt med en översyn som granskar att finansieringen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utredaren ska bland annat analysera om den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, föreslå hur myndighetsorganisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering ska vara utformad för att forskning och innovation ska hålla hög kvalitet och bidra till att lösa samhällsutmaningar samt föreslå ett system för statlig extern forskningsfinansiering där finansiärernas arbetssätt och finansieringsformer är effektiva.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

Komplettering 27 juni 2022

Särskild utredare blir Ingrid Petersson, avgående generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg