Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att genomföra en nationell strategi för marknadskontroll

Publicerad

Marknadskontroll handlar om att säkerställa konsumenters och användares trygghet genom att produkter uppfyller gällande krav oavsett var de är tillverkade.

– En effektiv marknadskontroll bidrar till en välfungerande inre marknad med säkra varor samt en fri och rättvis handel, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

De berörda myndigheterna ska till exempel arbeta mer effektivt i sin kontroll av produkter som säljs online, prioritera barnrelaterade produkter samt hantera oönskade effekter från bland annat kosmetiska produkter och farliga ämnen i leksaker.

Den nationella strategin avser perioden 2022–2025 och syftar till att främja ett enhetligt tillvägagångsätt för marknadskontroll och tillämpning av EU:s marknadskontrollförordning.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska den 16 juli 2023 lämna en första redovisning av strategins genomförande till regeringen och därefter årligen, fram till 2025.

De myndigheter som fått i uppdrag att genomföra den nationella strategin för marknadskontroll är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Statens energimyndighet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket