Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ökar den statliga närvaron i Härnösands kommun

Publicerad

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om att omlokalisera statlig verksamhet från fyra myndigheter i Stockholm till Härnösands kommun. Sammantaget innebär detta att 70 årsarbetskrafter omlokaliseras till Härnösand.

Regeringen gav den 30 augusti 2018 en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. 

– Regeringen fortsätter arbetet med att öka den statliga närvaron utanför Stockholm. Att staten är närvarande i hela landet bygger allmänhetens förtroende och legitimitet för myndighetsutövningen. Genom detta beslut kommer sammanlagt 70 årsarbetskrafter att omlokaliseras från Stockholm till Härnösand, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har för avsikt att besluta att ge Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att inrätta och vara värdmyndighet för en kontorsgemenskap, bestående av lokallösning och kontorsservice. Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sin respektive verksamhet till kontorsgemenskapen i Härnösands kommun. Regeringen har även beslutat om att Sida ska omlokalisera verksamhet till Härnösand. Sedan tidigare har Skatteverket meddelat att myndigheten omlokaliserar verksamhet från Stockholm till Härnösand.

Sammantaget innebär detta att 70 nya arbetstillfällen lokaliseras i Härnösands kommun under denna mandatperiod.

Om den statliga närvaron
Den statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetstillfällen samtidigt som Uppsala, Gotlands och Norrbottens län har flest antal arbetstillfällen per invånare. Regeringen har framhållit att en fortsatt utveckling av den statliga närvaron och servicen i hela landet är viktig för att upprätthålla legitimitet och förtroende för statsförvaltningen. För att åstadkomma en mer jämn fördelning av statliga arbetstillfällen behöver den statliga närvaron stärkas utanför de största städerna.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. Bakgrunden var bland annat att Västernorrlands län är det län där antalet statliga arbeten minskade mest under perioden 2008–2014.

Utredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand) att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en gemensam kontorsgemenskap där Specialpedagogiska skolmyndigheten fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattade följande verksamheter:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

Regeringen kommer genom detta beslut sammantaget ha omlokaliserat minst 35 arbetstillfällen från Skolverket, Socialstyrelsen och Kammarkollegiet från Stockholm till Härnösand. Regeringen har också lämnat uppdrag till Sida i att omlokalisera 5 årsarbetskrafter till Härnösand. Sedan tidigare har Skatteverket meddelat att myndigheten påbörjat en lokalisering av upp till 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Härnösand.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering