Regeringen presenterar åtgärder för att förebygga bedrägerier

Publicerad

En av regeringens främsta prioriteringar är att stoppa den organiserade brottsligheten. Bedrägerier har en tydlig koppling till kriminella gäng och brottsvinsterna återinvesteras ofta i grov organiserad brottslighet. Därför presenterar regeringen nu åtgärder som ska försvåra och förebygga bedrägerier och efterföljande penningtvätt.

Ladda ner:

Bedrägerier mot enskilda genererar idag ca 3 miljarder kr i brottsvinster per år, vilket är lika mycket som vinsterna från narkotikahandeln i första led. Brottsvinsterna från bedrägerier uppskattas ha ökat med 49 procent på ett år. Samtidigt utbetalas mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder.

Regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att bekämpa bedrägerier bland annat infört ett krav på tvåfaktorsautentisering vid köp på nätet, en ny penningtvättslag, samt inrättat ett register över verkliga huvudmän. Regeringen genomför också den största satsningen på Polismyndigheten någonsin.

För att ytterligare förebygga och försvåra bedrägerier och penningtvätt presenterar regeringen i dag nya utredningar. Utredningarna ska bland annat överväga flera förslag, varav flera har efterfrågats av Polismyndigheten:

  • om fler typer av företag ska få delta i samverkan mot penningtvätt,
  • om det ska införas ett nytt krav på att e-legitimationstjänster, t.ex. BankID, ska lämna uppgifter om penningtvätt till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
  • om clearingorganisationer, ex. Bankgirot, även ska vara skyldiga att underrätta Polismyndigheten om avvikande eller misstänkta transaktioner,
  • om registret över verkliga huvudmän kan förbättras så att uppgifter blir mer korrekta och aktuella, och
  • om vissa företag, t.ex. banker, ska få tillgång till konto- och värdefackssystemet för att kunna säkerställa korrekta uppgifter om mottagare vid transaktioner.

Utredningarna ska redovisa sina uppdrag senast den 31 maj 2023 respektive i augusti 2024.

Uppdrag till myndigheter för att förebygga bedrägerier

I det alltmer digitaliserade samhället blir det svårare att klara sig utan tillgång till e-legitimation. Det är därför viktigt att det finns en robust och säker e-legitimation som fungerar även i höjd beredskap och i tider av kris. Mot den bakgrunden och för att bland annat förebygga och förhindra bedrägerier har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och beräkna kostnader för att ta fram, vidareutveckla och förvalta en statlig e-legitimation.

Betrodda tjänster är en viktig infrastruktur i det digitala samhället men det finns ett behov av ökad information om dessa tjänster och vilka krav som ska ställas på till exempel elektroniska underskrifter. Särskilt stort behov av stöd kring dessa frågor finns i mindre kommuner och regioner. Regeringen ger därför PTS i uppdrag att under 2022 och 2023 främja användning av betrodda tjänster i kommuner och regioner samt stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner när det gäller betrodda tjänster.

Om en betrodd tjänst

En betrodd tjänst är en elektronisk tjänst som skapar, kontrollerar, validerar eller bevarar elektroniska underskrifter. När du bekräftar ett online-köp med hjälp av ett bank-id eller en personlig kod använder du troligen en betrodd tjänst.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00