Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att motverka social dumpning

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och främja samverkan mellan kommuner för att motverka social dumping. Uppdraget bidrar till regeringens arbete med att vända på varje sten för att bryta segregationen och att motverka att vissa kommuner avsäger sig ansvaret för sina invånare.

Social dumpning innebär att kommuner medverkar till att personer som är i behov av kommunala stödinsatser flyttar till en annan kommun, utan att personen själv uttryckt en tydlig vilja att flytta. Detta leder till att redan utsatta personer kan få det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Det leder också till att vissa kommuner får ta ett oproportionerligt ekonomiskt och socialt ansvar.

– Social dumpning är ett osolidariskt agerande som gör att enskilda människor och barnfamiljer hamnar i kläm. Vi behöver göra mer för att motverka förekomsten av social dumpning som leder till ökad segregation och att vissa kommuner får ta ett oproportionerligt stort ekonomiskt och socialt ansvar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att starta samverkan mellan kommuner och redovisa insatser på området, vilket har lett till bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av arbetet nationellt. Utredningsuppdraget innebär en fortsättning på länsstyrelsernas samverkansuppdrag men också att överväga om det behövs lagändringar. Det kan exempelvis handla om att förtydliga den ansvarsfördelning mellan kommuner som framgår av socialtjänstlagen. Utredaren ska också analysera hur social dumpning påverkas av kommunernas förutsättningar för att ta emot nyanlända.

– Orsakerna till social dumpning är komplexa och tangerar flera olika områden som exempelvis bostadsförsörjning, integration och socialtjänst. Åtgärder för att motverka sådant agerande kan därmed behöva vidtas inom flera olika verksamheter säger civilminister Ida Karkiainen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering