Regeringsuppdrag för att stärka äganderätten i skogen, öka incitamenten för naturvård och främja flexibla skyddsformer

Publicerad

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att genomföra några av de uppgifter som följer av propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Uppdragen följer även av regeringens proposition om tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

– Skogen är viktig för Sverige inte minst för jobb på våra landsbygder och för att öka takten i klimatomställningen. Det är positivt att vi nu följer upp skogspropositionen med viktiga regeringsuppdrag till berörda myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Följande beslutade regeringsuppdrag omfattas av skogspropositionerna

Fler regelförenklingar för skogsbruket

I syfte att stärka äganderätten och villkoren för företagande inom skogssektorn ska Skogsstyrelsen se över möjligheterna till enklare regler inom skogsbruket. Bland annat ska Skogsstyrelsen göra en översyn av reglerna för skogsbruk i granskog på före detta åkermark. Skogsstyrelsen ska också analysera möjliga förenklingar av reglerna för ransonering, brukningsenhet, naturlig föryngring samt lägsta ålder för föryngringsavverkning.

Ta fram ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Ökad hållbar tillväxt i skogen är viktig för den svenska skogsnäringens framtida konkurrenskraft, för en växande, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi samt för klimatpolitiken både genom att den växande skogen utgör en kolsänka och genom att skogsråvaran utgör substitution av fossila material. Skogsstyrelsen ska därför, efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen och miljöorganisationer och Naturvårdsverket ta fram ett förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen som sedan kan beslutas av regeringen.  Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen. Målet bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen ökar.

Staten som föregångare inom hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska, i samarbete med Sveaskog AB, Statens fastighetsverk och Sametinget, stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk och utveckla alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till tillgången på renbete i det renskötselområde som ligger på statlig mark.

Skog och klövvilt

För att uppnå eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång bedöms, förutom ökad rådgivning, även ytterligare insatser behövas. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska därför tillsammans, i nära dialog med länsstyrelserna, utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på skog.

Mer flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för fjällnära skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska tillsammans lämna förslag på ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområden i syfte att göra den mer flexibel, ändamålsenlig och attraktiv. I detta uppdrag ingår också att utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för det fjällnära området som kan vara attraktiva för markägare.

Utreda väntansavtal

Naturvårdsverket ska i nära dialog med Skogsstyrelsen utforma riktlinjer för en enhetlig, effektiv och standardiserad tillämpning av naturvårdsavtal som löper under en områdesskyddsprocess, s.k. väntansavtal, där särskild hänsyn tas till markägarens situation.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg