Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska ta fram stödmaterial för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stödmaterial riktat till vård- och omsorgsgivare. Stödet ska vara till hjälp för verksamheter att tillämpa den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Bland annat ska stödet hjälpa verksamheter att hitta rutiner för att stärka patientens och omsorgsmottagarens inflytande över personuppgiftsbehandlingen.

– Den nya lagen och stödmaterialet ska ge vård- och omsorgsgivare bättre förutsättningar att samverka, samtidigt som patienten och omsorgsmottagarens integritet skyddas och möjlighet till delaktighet ökar. Det är centrala delar för en effektiv och kvalitativ vård och omsorg, säger socialminister Lena Hallengren.

Riksdagen har beslutat om regeringens proposition Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lagförslaget innebär att vård- och omsorgsgivare, under vissa förutsättningar, kan få tillgång till personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. I lagen finns flera bestämmelser som ska stärka patientens och omsorgsmottagarens inflytande över personuppgiftsbehandlingen. Lagförslaget syftar bland annat till att förenkla samverkan mellan vården och äldreomsorgen. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

I propositionen uppmärksammas att det finns ett behov av ett stödmaterial riktat till verksamheterna kring de nya bestämmelserna. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stödmaterial, vilket ska utformas efter vårdgivares respektive omsorgsgivares behov. Stödet ska vara till hjälp för verksamheterna att utforma rutiner för den praktiska tillämpningen av den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Frågor som ska tas upp i stödmaterialet är bland annat hur patienter och omsorgsmottagare kan informeras om sina rättigheter och hur de som arbetar inom hälso- och sjukvården och berörda verksamheter inom socialtjänsten kan arbeta för att säkerställa att patienter och omsorgsmottagares rättigheter tillvaratas. Stödmaterialet ska särskilt lyfta tillämpningen av lagen i situationer som rör barn.

För uppdraget får Socialstyrelsen använda 2 500 000 kronor. Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström