Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Ladda ner:

Mineralnäringen är en viktig del av svensk industri, och utgör en bas för svensk export med betydelse för jobb, företag och välfärd. Den har därtill stor betydelse för utvecklingen av viktiga delar av den svenska tillverkningsindustrin, i synnerhet de som krävs för att klara klimatomställningen samt de som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Efter att utredningen om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral tillsattes i mars 2021, har behoven av en ändamålsenlig gruv- och mineralnäring fått en ökad betydelse.

Utredningen ska inom ramen för uppdraget utreda möjligheten för innovationskritiska metaller och mineral att få genomslag i miljöbalkens riksintressesystem. Lagstiftningen särskiljer idag inte innovationskritiska metaller och mineral från övriga metaller och mineral trots de förstnämndas avgörande betydelse för klimatomställningen.

Klimatomställningen är den viktigaste drivkraften för ökad efterfrågan på vissa metaller och mineral.

– Sverige ligger långt fram i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället kommer att kräva ny teknik och nya energilösningar som i sin tur kräver större tillgång till särskilda innovationskritiska metaller och mineral än tidigare, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Sverige ska även i fortsättningen vara ett föregångsland inom mineralnäringen vad gäller hållbar utveckling, i linje med Agenda 2030. Försörjning av hållbart producerade innovationskritiska metaller och mineral, genom primära material och från återvinning ur sekundära material, kan ha betydelse för utvecklingen och omställningen av viktiga delar av den svenska industrin samt transport- och energisektorn.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Mer om utredningen

Regeringen beslutade den 11 mars 2021 kommittédirektiv om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (dir. 2021:16). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral från primära och sekundära källor. Utredningen är inte begränsad till någon specifik del av prövningsprocesserna eller regelverken.

Tilläggsdirektiven innebär att utredaren inom ramen för uppdraget ska utreda hur försörjningen av de innovationskritiska metaller och mineral som är nödvändiga för klimatomställningen kan få en särställning gentemot andra metaller och mineral i miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten.