Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att föreslå utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag åt Säkerhets­polisen, Försvars­makten och Försvars­högskolan att ta fram förslag på utbild­ningar inom säker­hets­skydds­området.

Den säker­hets­politiska utveck­lingen i omvärlden har medfört ett ökat tryck på säker­hets­känslig verk­samhet och bidragit till ett ökat behov av att förstärka Sveriges säker­hets­skydd. Därför lämnas nu förslag på att stärka upp med ytter­ligare utbild­ningar inom säker­hets­skydds­området, både gällande grund­läggande och fördjupande utbild­ningar.

Uppdrag att föreslå utbild­ningar inom säker­hets­skydds­området

Vidare ska Säker­hets­polisen, Försvars­högskolan och Försvars­makten även lämna förslag på hur säker­hets­skydds­aspekter för själva utbild­ningarna ska kunna säker­ställas samt fortsätta att analy­sera och lämna förslag på eventu­ella ytter­ligare behov av åtgärder som behövs för att förstärka kompetens­försörj­ningen inom säkerhets­skydds­området.

I uppdraget ingår att utreda och ta fram förslag på

  • vilka utbildningar som behövs för att möta kompetens­behovet inom säkerhets­skydds­området,
  • uppskattat behov av utbildnings­platser per år under de närmaste tre till fem åren,
  • eventuella särskilda tillträdes­regler för utbild­ningarna,
  • kostnad och finansi­ering av förslagen för respektive myndighet, samt
  • eventuella behov av författ­nings­ändringar.

– Den säkerhets­politiska utveck­lingen i vår omvärld kräver att vi har ett starkt säker­hets­skydd. Uppdraget om kompetens­höjande utbild­ningar vi nu gett Säkerhets­polisen, Försvars­makten och Försvars­högskolan kommer leda till att säker­hets­skyddet i Sverige stärks ytter­ligare, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet senast den 28 februari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh