Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera familjecentraler och liknande verksamheter

Publicerad

Familjecentraler och liknande verksamheter kan bidra till att öka delaktigheten i samhället, skapa lägre trösklar för dem som är i behov av extra stöd och på så sätt öka jämlikheten i hälsa och minska segregationen. Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av familjecentraler och andra liknande verksamheter i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om familjecentraler och liknande verksamheter samt utgöra ett underlag för vidareutveckling av sådana verksamheter i kommuner och regioner.

– Familjecentraler har en viktig roll för att bidra till minskad ohälsa, segregation och ojämlikhet. Genom att tidigt etablera en kontakt med familjer kan till exempel psykisk ohälsa eller dålig språkutveckling upptäckas i ett tidigt skede. Regeringen vill nu få en bättre bild av verksamheten och hur familjecentralerna kan utvecklas och stärkas i framtiden, säger socialminister Lena Hallengren.

På en familjecentral samlas flera olika verksamheter; mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Syftet med verksamhetsformen är att minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn, ojämlikhet i hälsa och minska risken att barnet inte får rätt stöd i rätt tid. Familjecentralen kan även fungera som en ingång för att nå föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödinsatser till föräldrar som är i behov av det. På så sätt kan familjecentralen vara en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn. 

I uppdraget till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens ingår att bland annat se över och analysera verksamhetsformens organisation, målgrupper, finansiering, driftsform och arbetssätt samt verksamheternas geografiska spridning.

Med utgångspunkt från resultatet ska myndigheterna lämna förslag på hur verksamhetsformerna kan stödjas och vidareutvecklas. Det kan till exempel handla om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan stärkas och hur verksamhetsformerna kan bidra till språkutvecklingen hos barn samt att på andra sätt bidra till att motverka segregation. Myndigheterna bör även analysera om det finns förutsättningar för att utveckla verksamheterna för äldre barn.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska lämna en gemensam slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 30 september 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström