Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om en effektivare tillsyn över socialtjänsten

Publicerad

En särskild utredare ska se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utöva tillsyn över socialtjänsten, som inkluderar bland annat insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska bland annat se över IVO:s möjligheter att granska kommuners arbete med uppföljning av avtal med privata utförare. Utredningsuppdraget är ett led i regeringens arbete med att stärka den demokratiska kontrollen över välfärden.

– Kommuner har alltid det yttersta ansvaret för den skattefinansierade verksamheten, även när den utförs av privata utförare. Här behöver staten tydligare än idag kunna följa upp och bedriva tillsyn över hur kommuner tar detta ansvar, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till om och hur IVO, inom ramen för sin tillsyn, ska kunna granska hur kommunerna kontrollerar och följer upp sina avtal med privata utförare. Utredaren ska även analysera och ta ställning till om IVO behöver utökade eller tydligare möjligheter att ingripa när tillsynen visar på brister. IVO har tidigare framfört att regelverket på detta område innebär svårigheter.

Utredaren ska också lämna förslag på hur IVO genom sin tillsyn ska kunna verka för att kommuner ska planera sina insatser för enskilda och verkställa dem inom skälig tid.

Till särskild utredare utses Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen och tidigare bland annat överdirektör och ställföreträdande generaldirektör för Skolverket. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot