Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om en ny förköpslag

Publicerad

Regeringen ger i dag en särskild utredare i uppdrag att föreslå en ny modern förköpslag.

Behovet av en ny förköpslag har förstärkts under de senaste åren. Kommunerna behöver få fler verktyg för att kunna bedriva en effektiv markpolitik och möta det omfattande behovet av nya bostäder. Samhällets utveckling inom andra områden har också medfört ett behov hos kommunerna av att kunna förköpa fastigheter för vissa ändamål.

– Vi vill ge kommuner bättre förutsättningar att stå rustade inför de samhällsutmaningar som finns, såsom att bryta segregationen. Kommuners markinnehav och möjlighet att kunna öka sitt markinnehav är ett viktigt verktyg för att de ska kunna göra det, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Utredaren får i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp. Samhället står inför fler utmaningar där en aktiv markpolitik kan ha en viktig betydelse. En ny förköpslag bör även, utöver att minska och motverka segregation, underlätta för samhällsomvandling till följd av större företagsetableringar och företagsexpansioner, för återuppbyggnad och utveckling av det civila försvaret och för markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder. Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik.

Till särskild utredare har Erika P. Björkdahl utsetts. Hon är professor vid Uppsala universitet och föreståndare för IFF-institutet för Fastighetsrättslig forskning. Erika P. Björkdahl har också varit expert i utredningen om Stärkt skydd för hyresgäster och i utredningen Läge och kvalitet i hyressättningen

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 7 december 2023.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher