Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ansvaret vid medicinska evakueringar från Ukraina ska tydliggöras

Publicerad

Myndigheten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB), Social­styrelsen och Migrations­verket ges ett uppdrag i syfte att säker­ställa en tydlig ansvars­fördelning och god sam­ordning i samband med medicinska evaku­eringar från Ukraina. Det beslutade regeringen i dag.

Genom EU:s civil­skydds­mekanism kan medlems­stater rikta förfråg­ningar om att bland annat genom­föra medicinska evaku­eringar. Det handlar till exempel om vård av patienter som har blivit skadade i krig men även av personer som lider av allvarlig sjukdom.

Uppdrag om medicinska evakueringar med anledning av situationen i Ukraina

MSB är svensk kontakt­punkt gentemot EU:s civil­skydds­mekanism och ansvarar bland annat för trans­porterna av patienter till Sverige. Övriga involve­rade aktörer är exempel­vis Migrations­verket, Social­styrelsen och regionerna. I samband med de medicinska evaku­eringarna från Ukraina har ansvariga myndig­heter uttryckt behov av en tydlig ansvars­fördel­ning mellan inblandade aktörer.

MSB, Social­styrelsen och Migrations­verket får därför ett uppdrag av regeringen som syftar till att tydlig­göra myndig­heternas olika ansvar och sam­ordning vid medicinska evaku­eringar av med­borgare i Ukraina och som sker inom ramen för EU:s civil­skydds­mekanism.

MSB ska löpande informera Regerings­kansliet om berörda aktörers kapacitet och hur arbetet fortlöper.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock