Pressmeddelande från Socialdepartementet

Desinformation om socialtjänsten ska motverkas

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. De felaktiga uppgifterna som sprids har bland annat lett till att människor inte vågar vända sig till socialtjänsten.

– Den omfattande desinformationskampanjen mot socialtjänsten i våras var kulmen på en tids ryktesspridning och felaktiga uppgifter om socialtjänsten. Socialtjänsten gör mycket gott, särskilt för utsatta barn, och måste kunna genomföra sitt arbete, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att föra en löpande dialog med relevanta civilsamhällesorganisationer, trossamfund och andra aktörer i fråga om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Syftet är att nå ut med information till relevanta målgrupper för att motverka ryktesspridning och desinformation. Bland annat ska Socialstyrelsen bjuda in berörda aktörer till återkommande rundabordssamtal med olika teman.

Socialstyrelsen ska också ta fram förslag på åtgärder för att långsiktigt stärka tilliten till socialtjänsten bland barn, unga och familjer som behöver stöd och hjälp. I uppdraget ingår även att identifiera och stödja utvecklingen av arbetssätt som kan bidra till att skapa ökat förtroende för socialtjänstens verksamhet. Socialstyrelsen ska bland annat undersöka och sammanställa vilken information som sprids om socialtjänstens bemötande av familjer med olika etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning. Socialstyrelsen ska även uppmärksamma behovet av olika slags kulturkompetens inom socialtjänsten, bland annat genom att undersöka om så kallade brobyggare och kulturtolkar kan underlätta dialog och bidra till ökad tillgänglighet.

Eftersom desinformationen i viss mån även sprids från aktörer i andra länder ska Socialstyrelsen via Utrikesdepartementet förmedla information till Sveriges utlandsmyndigheter liksom till utländska beskickningar i Sverige om socialtjänstens uppdrag och ansvar avseende barn, unga och familjer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 10 december 2026.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz