Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler dömda i Sverige får avtjäna straff i sina hemländer

Publicerad

I en proposi­tion som över­lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen att hand­lägg­ningen hos Kriminal­vården och dom­stolarna effektivi­seras ytterligare så att fler EU-medborgare som har dömts i Sverige ska kunna avtjäna straffen i sitt eget land.

Överförande av straff­verk­ställighet är ett sam­arbete mellan stater som förenklat innebär att en dom eller slutligt beslut i brott­mål som har med­delats i en stat ska verk­ställs i en annan stat. Sam­arbetet som rör över­förande av frihets­berövande påföljder bygger på grund­tanken att den dömde ska verk­ställa sitt straff i den stat där han eller hon har de bästa förut­sätt­ningarna att åter­anpassa sig till ett normalt liv när verk­ställig­heten avslutas.

Prop. 2021/22:273 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Regeringen föreslår därför följande lag­ändringar:

  • Kravet att det ska finnas särskilda skäl för ett över­sändande om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tid­punkten för över­sändandet tas bort.
  • Ytterligare möjlig­heter att sända över domen innan Kriminal­vårdens beslut har fått laga kraft införs.

– Med de nya reglerna på plats kommer fler dömda personer kunna överföras till sina hem­länder för att avtjäna sina straff där. Istället för att stora grupper av utländska med­borgare utan anknyt­ning till Sverige ska sitta i anstalter och häkten här, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren