Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nu möjliggörs snabbare lagföring av brott i hela landet

Publicerad

Regeringen vill att försöks­verksam­heten med snabbare lagföring ska bli permanent. I en proposi­tion till riksdagen lämnar regeringen förslag som möjlig­gör ett permanent snabb­förfarande i brottmål och andra åtgärder för snab­bare lag­föring av brott.

Försöks­verksam­heten med ett snabb­förfarande i brott­mål bygger på ökad sam­verkan mellan myndig­heterna i rätts­kedjan och ett ändrat arbets­sätt hos Polis­myndig­heten med fokus på tidiga utrednings­åtgärder. Försöket påbörjades i januari 2018 och har fallit väl ut. Det har gett både snabbare lag­föring och bättre kvalitet i brotts­utred­ningarna.

– Nu ser vi till att möjlig­göra ett perma­nent snabb­förfarande i brottmål i hela landet. Brott ska mötas av en snabb reaktion från sam­hället, det är viktigt både för människors trygg­het och för deras förtro­ende för rätts­väsendet, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Förslagen i proposi­tionen handlar bland annat om

  • krav på tings­rätterna att avgöra brottmål skynd­samt om brottet har ingått i ett särskilt snabb­förfarande under utred­ningen,
  • förenklad delgivning i fler fall,
  • snabbare delgivning av miss­tanke mot den som är under 18 år, och
  • effekti­vare hantering av strafföre­läggande.

Snabb­förfarandet i brott­mål är en av punkterna i regeringens 34‑punkts­program med åtgärder mot gäng­kriminali­teten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Ebba Kock
T.f. pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 75 99
e-post till Ebba Kock