Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger två uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund

Publicerad

Vid torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen om två uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Myndigheten uppdras öka kunskapen bland företrädare för trossamfund om demokratins principer och möjligheter till deltagande och delaktighet. SST ska också göra en förstudie om utländsk finansiering av trossamfund.

Förstudien ska göras inför en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund. SST ska kartlägga förekomsten av utländsk finansiering av verksamhet hos de trossamfund som i dag är berättigade statsbidrag. Myndigheten ska också analysera vilka frågor som utredningen bör omfatta. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2023.

Regeringen ger även SST i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för bland annat trossamfundsledare för att stärka samfundens kunskap om, och arbete med demokratiska principer och individers möjlighet att vara delaktiga i samhället. Insatserna ska särskilt rikta sig till kvinnor inom samfunden som inte nåtts lika tydligt av tidigare insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 5 mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher