Statssekreterare Anders Grönvall i New York – leder svensk delegation under FN-möte om Agenda 2030

Publicerad

Den 13–15 juli deltar statssekreterare Anders Grönvall tillsammans med en svensk delegation på FN:s politiska högnivåforum 2022 om hållbar utveckling (HLPF). Årets tema är bland annat att bygga en bättre värld efter covid-19-pandemin.

Anders Grönvall, statssekreterare med ansvar för Sveriges nationella genomförande av Agenda 2030, deltar på mötet och leder Sveriges delegation. Med finns representanter från civilsamhälle, riksdagen, forskning, och myndigheter, både på lokal och regional nivå.

Liksom vid förra årets HLPF står effekterna av covid-19-pandemin i fokus. I år förväntas också Rysslands invasion av Ukraina och de konsekvenser kriget har på länders genomförande av målen få stort utrymme. 

– Mitt i de pågående parallella kriserna är det viktigare än någonsin att mötas i en fredlig dialog, mobilisera resurser och intressenter på alla nivåer för att påskynda genomförandet av 2030-agendan, säger statssekreterare Anders Grönvall.

Regeringen lägger också vikt vid att lyfta in ungdomsperspektivet i genomförandet av Agenda 2030, och det kommer att synas i Sveriges deltagande i årets HLPF. Även klimatförändringarna har en central plats under forumet. Agenda 2030 är tillsammans med Parisavtalet ett viktigt ramverk för att hantera och hindra klimatkrisens framfart.

Utifrån de mål som särskilt granskas under årets HLPF (mål 4, 5, 14, 15 och 17) är Sveriges fokus under forumet bland annat att:

  • Framföra vikten av jämlikt och livslångt lärande samt utbildning för hållbar utveckling.
  • Betona betydelsen av att alla kvinnor, flickor och HBTQI-personer fullt ut kan åtnjuta mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • Stötta stärkta insatser mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske samt säkerställa att minst tio procent av kust- och havsområden skyddas i våra exklusiva ekonomiska zoner.
  • Uppmuntra det internationella samfundet att bygga vidare på resultaten från Stockholm +50 för att påskynda brådskande åtgärder för att säkerställa en bättre framtid för alla på en hälsosam planet.
  • Betona vikten av globala partnerskap och medel för genomförandet av Agenda 2030 i linje med Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering. 
  • Verka för att bygga vidare på ungas engagemang under HLPF, exempelvis genom att få in ungdomsrepresentanter i paneler.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
tf. pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren

High-Level Political Forum

FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling anordnas i New York den 5–15 juli. Temat för årets HLPF är “Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. 45 länder kommer att presentera sina frivilliga nationella granskningar (VNR) den andra veckan. Sverige var del av den frivilliga nationella översynen 2017 och 2021. Nästa rapportering till FN förväntas Sverige lämna 2025.

Kopplat till mål 14 om hav och marina resurser och mål 17 om genomförande och partnerskap kommer Sverige att anordna ett sidoevent tillsammans med Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Temat är hur olika former av partnerskap på lokal, regional, nationell och global nivå kan bidra till renare hav och samtidigt medverka till en hållbar blå ekonomi som tillgodoser människors grundläggande behov. Eventet äger rum på måndag 11 juli mellan klockan 13.30-15.00.

Det kommer att kunna följas på länken nedan.

Agenda 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer ska arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Varje lands regering ansvarar för att genomföra och följa upp Agenda 2030 på global, regional och nationell nivå.