Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn

Publicerad

Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att motverka och förebygga arbetslivskriminalitet samt fel, brister och skador inom byggsektorn. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder som långsiktigt kan stärka myndighetens arbete för att bidra till en sund byggsektor med mindre arbetslivskriminalitet samt färre fel, brister och skador.

Inom ramen för uppdraget ska Boverket bland annat utveckla kunskap och stöd som främjar en förbättrad projektkultur med exempelvis bättre motståndskraft mot arbetslivskriminalitet, ökad jämställdhet och ökat ansvarstagande i byggprojekt. Myndigheten ska också stödja en bättre tillämpning av kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen (2010:900) i kommuner.

– Kampen mot arbetslivskriminalitet måste växlas upp. Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger vi därför Boverket i uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Boverket ska vid utförandet av uppdraget föra en dialog med relevanta branschaktörer och kommuner om hur en sund byggsektor fri från arbetslivskriminalitet kan uppnås.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 20 december 2022.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher