Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare får i uppdrag att genomföra förstudie om nationell fysisk planering

Publicerad

Sverige ska stå väl rustat inför framtiden. Regeringskansliet har därför beslutat att ge en utredare i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering. Uppdraget syftar till att säkra långsiktig hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning.

Sverige står inför utmaningar som kan leda till att konkurrensen om natur­resurser som mineraler, energi, behov av mark- och vattenområden ökar. Det handlar till exempel om att behovet av bostäder, grönområden och utvecklad transportinfrastruktur ökar, till följd av en växande befolkning och ett ökat antal företagsetableringar. Statens markanspråk påverkas även av globala frågor som livsmedelsförsörjningen, effekterna av ett förändrat klimat och omställningen till nettonollutsläpp. På grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget bygger Sverige också ut totalförsvaret, vilket påverkar behovet av effektiv planering och tillgång till mark.

- När samhället utvecklas förändras också behovet av att på nationell nivå kunna styra och ändra hur mark och vatten bör användas på lång sikt. Därför ger vi nu en utredare i uppdrag att genomföra en förstudie och se över hur staten värdesätter, uttrycker och hanterar nationella värden och anspråk avseende mark- och vattenanvänd­ningen och hur detta kan utvecklas över tid, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Tidigare generaldirektör Lena Erixon ges i uppdrag att identifiera hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas på ett sätt som ger tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. Lena Erixon ska också föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Om fysisk planering

Den fysiska planeringen används för att styra utvecklingen av mark- och vattenanvändning genom avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen. Kommunerna har genom sitt planmonopol det största ansvaret för den fysiska planeringen i Sverige. Vidare bedrivs regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) i Skåne län och i Stockholms län.

Statens styrning av den fysiska planeringen sker genom politiskt antagna mål, havsplaner och statlig planering av transportinfrastrukturen. Riksintressesystemet är en viktig del av statens styrning av nationella intressen och utgör en del av det formella planeringssystemet i Sverige. Systemet härstammar från den fysiska riksplaneringen som inleddes på 1970-talet och som senare mynnade ut i de bestämmelser om områden av riksintresse som i dag återfinns i miljöbalken. Riksintressesystemet regleras i 3 kap och 4 kap miljöbalken. I 3 kap. miljöbalken finns också bestämmelser om intressen av nationell betydelse.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.