Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredare ska se över kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

Publicerad

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet var man än bor i landet. Regeringen har därför beslutat om en översyn av kultursamverkansmodellen och utsett en särskild utredare.

– Idag är tillgången till kultur allt för ojämlik. Det är dags att göra en ordentlig översyn av modellen för att se hur den kan bidra till att ge fler tillgång till kultur, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Kultursamverkansmodellen har funnits sedan 2011 och omfattar samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. Syftet med kultursamverkansmodellen är att den ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen, ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer, och föra kulturen närmare medborgarna.

Modellen är en viktig del i arbetet för kultur i hela landet. Inom modellen ansvarar Statens kulturråd för den länsvisa fördelningen av statliga medel till regionerna, som i sin tur ansvarar för att fördela det statliga stödet till scenkonst, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.  Totalt uppgår den offentliga finansieringen till cirka 4,7 miljarder kronor.

Till särskild utredare har regeringen utsett Mats Svegfors, som är en erfaren utredare, och som tidigare varit bland annat landshövding i Västmanlands län, ordförande i Statens kulturråds styrelse och VD för Sveriges Radio.

Utredningen ska bland annat:

  • föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas och förtydligas,
  • föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet och
  • föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen.

Utredningen ska redovisas senast 29 september 2023.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Tf. pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren