Högkostnadsskydd för elpriser

Publicerad

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser, för svenska hushåll och företag. 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt och det förväntas att minst 30 miljarder av dessa ska komma de hushåll som drabbats av höga elpriser till del. Minst 30 miljarder ska återföras antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till hushållen så snart som möjligt.

– Vårt budskap är tydligt: vi kommer inte tillåta att Putin håller svenska hushåll och svensk industri som gisslan. Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för alla prishöjningar som följer av det fasanfulla kriget, det skulle bara driva upp priserna ännu mer och riskera ännu högre räntor på människors bostadslån. Men svenska folket ska känna trygghet i att vi kommer att göra det som krävs för att stötta hushåll och företag, och särskilt de som drabbas hårt, säger statsminister Magdalena Andersson.

Regeringen vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

– Vårt besked är tydligt: hushåll och företag kommer inte att lämnas i sticket i vinter. Nu inför vi ett högkostnadsskydd som kommer att innebära att drygt 30 miljarder återbetalas till hushållen. Det är en mycket kraftfull åtgärd som kommer att spela roll på riktigt, säger finansminister Mikael Damberg.

Svenska kraftnät får i uppdrag av regeringen att arbeta för att flaskhalsintäkter som kommer in, ska återföras till de som betalat dem genom nödåtgärder och investeringar i elnätet eller andra åtgärder som kan höja överföringskapaciteten. Flaskhalsintäkter är medel som tillfaller Svenska kraftnät när brister i överföringskapacitet i elnätet orsakar prisskillnader. Regeringen har följt utvecklingen av flaskhalsintäkterna hela våren och har därför gett Svenska kraftnät uppdraget för direkt kompensation till hushåll och företag.

– Det är ett oroligt läge för många. Inte minst i de södra delarna av vårt land. Vi presenterar nu ett högkostnadsskydd för elpriser där de så kallade flaskhalsintäkterna som Svenska Kraftnät får användas för att stötta hushåll och företag. Detta skapar en robust och löpande modell, till skillnad från de kortsiktiga åtgärderna som andra partier föreslår. Regeringen kommer att göra det som krävs för att stötta hushåll och särskilt de som drabbas hårdast, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I uppdraget ska Svenska kraftnät bland annat:

  • ta i beaktning hur omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkar EU:s energimarknad och hur krisrelaterade prisskillnader mellan elområden i Sverige leder till ökade intäkter från överbelastning.
  • beakta att elpriset är geografiskt betingat och att nödåtgärderna i första hand träffar konsumenter och företag i södra Sverige,
  • ta i beaktning att nödåtgärderna inte får begränsa planerad och framtida elnätsutbyggnad eller andra åtgärder som ökar överföringskapaciteten i elnätet.
  • beskriva på vilket sätt nödåtgärdernas utformning påverkar Svenska kraftnäts ekonomiska mål och förmåga till planering av t.ex. nättariffer.
  • ange nödåtgärdernas utformning och kostnad.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Svenska kraftnät tilldelas intäkter från överbelastning utifrån de prisskillnader som uppstår mellan svenska elområden och mellan svenska och angränsande elområden.

Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina stigit till exceptionellt höga nivåer. Olika typer av åtgärder för att hantera konsekvenserna har vidtagits på både nationell nivå och inom EU-samarbetet.

Byrån för de europeiska tillsynsmyndigheternas samarbete inom energiområdet (ACER) har efter förslag från de europeiska transmissionsnätsföretagen beslutat om en metod för hur intäkterna från överbelastning får användas. Den nya metoden infördes under 2021 och påverkar hantering av intäkter från överbelastning från och med 2022. ACER får begära att de europeiska transmissionsnätsföretagen ändrar eller uppdaterar metoden. Det är Energimarknadsinspektionen som prövar Svenska kraftnäts användning av intäkter från överbelastning.

Sedan en tid tillbaka har inflödet av intäkter från överbelastning varit exceptionellt högt på grund av de prisskillnader som för närvarande råder mellan norra och södra Sverige. Regeringen gav därför den 20 januari i år Svenska kraftnät i uppdrag att bl.a. synliggöra hur intäkter från överbelastning, i enlighet med den ovan nämnda metoden, avses återbetalas till kundkollektivet. Den senast daterade redovisningen inkom den 30 juni och prognosticerar den utgående balansen för inkomna intäkter från överbelastning år 2025 till 71 654 miljoner kronor.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.