Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Publicerad

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen. Därför ska arbetsmarknadens behov framöver vägas in i samband med beslut om vilka gymnasiala utbildningar som ska erbjudas. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag i propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning beslutat om ändringar i skollagen. Ändringarna innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

När utbudet av gymnasial utbildning i högre grad ska dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov av kompetens behöver huvudmännen som underlag för beslut ha tillgång till statistik, fakta och analyser. Det kan till exempel handla om nulägesbeskrivningar och prognoser om kompetensbehov samt uppgifter om efterfrågan och etablering efter olika utbildningar. I planeringsunderlagen ska Skolverket lämna en bedömning av behovet av förändringar och så långt det är möjligt visa i vilken grad utbildningsutbudet behöver justeras för att anpassas till rådande brist eller överskott på arbetskraft.

– Nu tar vi nästa steg i arbetet för att se till att ungdomar inte utbildas till arbetslöshet utan till framtidens jobb. De regionala planeringsunderlag som Skolverket ska ta fram kommer att bli ett viktigt stöd för att skolorna ska kunna utforma utbildningsutbudet i enlighet med de nya bestämmelserna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

De regionala planeringsunderlagen ska rikta sig till kommuner, regioner och enskilda huvudmän som behöver fatta beslut om utbildningsutbud. Underlagen ska även kunna användas som stöd för dem som ansöker om godkännande för att få bedriva utbildning vid en fristående gymnasieskola, och av Skolinspektionen när myndigheten prövar ansökningar om sådana godkännanden.

De första planeringsunderlagen ska finnas tillgängliga senast den 31 oktober 2023.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg