Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för Sveriges elproduktion

Publicerad

Regeringen tar över prövningen av tillåtligheten för delar av Europas största landbaserade vindkraftpark. Regeringen ger också Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att se över förutsättningarna för normsättningen av Sveriges vattendrag, sjöar och kustvatten.

Regeringen tar över prövningen av tillåtligheten av en del av Markbygden i Piteå, Europas största landbaserade vindkraftspark. Bygget är redan igång, men kommunen vill nu att regeringen ska pröva tillåtligheten av nästa etapp med högre vindkraftverk.

− Den här parken kommer när den är klar att leverera el motsvarande hela Norrbotten. Det här är el som Sverige behöver, säger Annika Strandhäll.

Regeringen ger också ett uppdrag till HaV att se över förutsättningarna för normsättningen av ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten). Syftet är att klargöra om föreskrifter och vägledningar är ändamålsenligt utformade, något som är angeläget utifrån de stora och ökande behoven Sverige har av energiproduktion. Det innebär bland annat att myndigheten ska analysera vattenmyndigheternas behov av vägledning när de tar fram miljökvalitetsnormer för vatten.

Uppdraget ska bidra till att stärka det arbete som ansvariga myndigheter utför, avseende såväl normsättning som statusklassificering.

− Vi behöver se till att vattenkraften utnyttjas till max utan att bygga ut den. Vi ska värna våra svenska vattendrag och sjöar, inom uppställda ramar, samtidigt som det är viktigt att vi i den exceptionella situation Sverige och Europa befinner sig måste säkerställa att vi inte tappar viktig elproduktion, säger Annika Strandhäll.

HaV:s uppdrag ska redovisas senast 1 december 2023.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Hästliden Vind AB:s vindkraftsanläggning

Hästliden Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att uppföra och driva en vindkraftsanläggning med 85 vindkraftverk med en maximal höjd om 300 meter i Piteå kommun. Den beräknade livslängden är 30 år med en årlig produktion på 2 125 GWh.

EU:s ramdirektiv för vatten

Ramdirektivet för vatten är EU:s gemensamma regelverk för att förbättra och värna våra vatten. Vattendrag, sjöar och kustvatten ska uppnå miljömålet god ekologisk status till 2027. Ramdirektivet för vatten ger dock möjlighet att göra vissa undantag från miljömålet om de är välgrundade och uppfyller vissa fastställda kriterier. Vatten kan också förklaras som konstgjorda eller kraftigt modifierade, vilket kan innebära att inte lika långtgående åtgärder behöver genomföras.