Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens granskning av den statliga lönegarantin

Publicerad

I en granskningsrapport bedömer Riksrevisionen att cirka 100–150 miljoner kronor per år kan kopplas till misstänkt missbruk av den statliga lönegarantin. Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sin bedömning och regeringens åtgärder med anledning av rapporten.

-Inte en skattekrona ska gå till kriminella eller de som på orätta grunder utnyttjar våra välfärdssystem. Regeringen har gett myndigheterna mer resurser för att kunna bekämpa kriminella och de som fuskar och skor sig på våra välfärdssystem, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen beslutade den 15 oktober 2021 om ett uppdrag åt Skatteverket att utreda och lämna förslag på åtgärder för att hindra felaktiga utbetalningar i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden. I juni 2022 redovisade Skatteverket uppdraget och föreslog att ansvaret för utbetalning av garantibelopp överförs från länsstyrelserna till Skatteverket. För att Skatteverket ska ta över utbetalningarna föreslogs också bland annat att Skatteverket ska kontrollera att en arbetstagare har rätt till garantibelopp, att det införs utökade möjligheter att lämna uppgifter mellan aktörerna i lönegarantiärenden och att det införs en skyldighet att lämna uppgifter som behövs för att utreda och rätta ett beslut om lönegaranti. Regeringen avser inom kort att remittera förslagen.

I mars 2022 överlämnade riksdagen Riksrevisionens rapport ”Den statliga lönegarantin − förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete” till regeringen. Riksrevisionen anser i sin rapport att den statliga lönegarantin inte skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt och att det finns indikationer på att missbruket är relativt omfattande. Riksrevisionen bedömer att mellan sex och nio procent av utgifterna för lönegarantin i konkurser kan kopplas till misstänkt missbruk, vilket motsvarar 100–150 miljoner kronor ett genomsnittligt år.

Med anledning av Riksrevisionens rapport har regeringen nu fattat beslut om en skrivelse till riksdagen, i enlighet med riksdagsordningen. 

I skrivelsen instämmer regeringen i Riksrevisionens uppfattning att ytterligare områden av systemet bör ses över. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning tillsammans med andra underlag kommer att vara viktiga utgångspunkter för regeringens fortsatta arbete med att reformera lönegarantin. Regeringen ser positivt på förslaget om att ansvaret för utbetalning av garantibelopp överförs från länsstyrelserna till Skatteverket.

-Jag välkomnar Riksrevisionens granskning. Den kommer bidra till att regeringen kan ta ytterligare steg för att förhindra att stöd betalas ut felaktigt, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Fakta om Den statliga lönegarantin

Den statliga lönegarantin är en ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion och inte kan betala ut den lön som företaget är skyldig den anställde. Statens kostnader för lönegarantin är omkring tre miljarder kronor varje år. I dag är det sju länsstyrelser som ansvarar för att betala ut lönegaranti och med stöd från Kammarkollegiet hantera återkrav av felaktigt utbetald lönegaranti.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein