Rapport från Socialdepartementet

Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté Diarienummer: S2007.034

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter vart femte år. Detta är den fjärde rapporten om hur Sverige genomför konventionen. Rapporten innehåller främst de insatser som regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört under de senaste fem åren. När det är relevant behandlar rapporten även andra aktörers arbete för barnets rättigheter, så som kommuner och landsting, stiftelser och enskilda organisationer.