Globaliseringen och konkurrensen om kunskapsintensiva jobb Diarienummer: Underlagsrapport 2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den globala ekonomiska tillväxten har ökat markant under det senaste decenniet. Framförallt beror det på en kraftigt ökad tillväxt i de stora folkrika länderna i Asien, särskilt i Kina och Indien, men också på en kraftigt ökad tillväxt i Östeuropa och i vissa länder i Latinamerika. Denna utveckling hänger nära samman med dessa länders ökade involvering i det internationella ekonomiska utbytet. Utvecklingsländernas snabba tillväxt har även varit en starkt bidragande faktor till den förhållandevis starka ekonomiska utvecklingen i de ekonomiskt utvecklade OECD-länderna. Bakom denna utveckling ligger de värdeskapande och produktivitetshöjande effekterna av en ökad världshandel och en ökad internationell integration av produktion och marknader.