Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld Diarienummer: Underlagsrapport 18

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Migration är både en naturlig del av människors livsprojekt, i samhällsutvecklingen och en politiskt laddad fråga. I en globaliserad värld blir det allt vanligare att både varor, pengar, information, tjänster och personer flyttar över gränser. Framtidens migrationsströmmar bestäms av demografiska trender, hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas i olika länder, och av politiska faktorer. I rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld beskrivs tre huvudtrender: att färre länder kommer att ha stora nettoutflöden, att Afrika söder om Sahara blir den viktigaste utvandringsregionen och att det finns en ökande potential för bruttoflöden i takt med att allt fler länder industrialiseras. Författarna betonar att migration har konsekvenser av mycket olika karaktär. Samtidigt som de kan vara positiva för såväl enskilda människor som för hela samhällens utveckling utgör internationell migration ett hot mot enskilda människors säkerhet och den ekonomiska, politiska och sociala stabiliteten i de samhällen som berörs. Det finns därför starka skäl att söka efter välfungerande system för att hantera internationell migration. Sådana system bör både ge enskilda migranter bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina livsprojekt, och fungera väl för såväl mottagar- som sändarländer. Rapporten utmynnar i policyrekommendationer på både internationell och regional nivå.