Globaliseringen och den svenska ägarmodellen Diarienummer: Underlagsrapport 19

Ladda ner:

Den omfattande internationaliseringen av företagsägandet är en av de tydligaste konsekvenserna av den pågående globaliseringen. För Sveriges del innebär det en tillbakagång för den traditionella svenska ägarmodellen där stora delar av näringslivet kontrollerats av ett fåtal ägare. I stället kommer andra modeller för ägarstyrning att tillämpas som kan förväntas påverka omstruktureringen av svenskt näringsliv. Dessa frågor analyseras utifrån ett historiskt perspektiv i rapporten Globaliseringen och den svenska ägarmodellen. Genom att visa hur och varför avregleringen av de finansiella marknaderna i kombination med globaliseringen har förändrat förutsättningarna för den svenska ägarmodellen förespråkar författarna en anpassning av svensk skattepolitik och bolagsrättslig lagstiftning som överensstämmer bättre med den nya situationen.