Globalisering och inkomstfördelning Diarienummer: Underlagsrapport 20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Globaliseringskritiker hävdar att globaliseringen bara gynnar de redan välbeställda och högutbildade eftersom ökad konkurrens från låglöneländer leder till utflyttning eller rationalisering av mindre avancerad produktion. Globaliseringens förespråkare menar å andra sidan att globaliseringens positiva effekter kommer alla till del och att vinsterna är så stora att eventuella förlorare kan kompenseras. Rapporten Globalisering och inkomstfördelning analyserar vilken effekt globaliseringen har haft - och kan tänkas ha i framtiden - på den svenska inkomstfördelningen. Författarna svarar entydigt ja på frågan om globaliseringen gynnar ekonomin som helhet men hävdar att svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning har påverkats i relativt liten grad. De stora förändringarna under 1900-talet förklaras i första hand av finansiella kriser, skatte- och utbildningspolitiken samt bostadsägandets utbredning. Kapitalmarknadernas internationalisering har dock gynnat de grupper som haft de högsta inkomsterna och de största förmögenheterna. Enligt författarna skapar globaliseringen samtidigt ekonomiskt utrymme för att kunna bära de omställningskostnader som uppstår i en globaliseringsprocess.