Rapport från Finansdepartementet

Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har enligt intern rätt och de flesta ingångna skatteavtal rätt att beskatta utomlands bosatta för vissa inkomster från arbete som utförts i Sverige. Av kontroll- och förenklingsskäl har Sverige, i likhet med ett flertal andra länder, i dag en definitiv källbeskattning av dessa inkomster. Det innebär att utbetalaren av inkomsten innehåller och betalar in skatten till Skatteverket och att mottagaren inte behöver deklarera i Sverige. Källbeskattningen innebär även att någon rätt till avdrag för kostnader inte föreligger. Vad gäller källbeskattning av förvärvsinkomster i Sverige som uppbärs av utomlands bosatta finns det två lagar. Den ena är lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och den andra är lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). EG-domstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal mål där lagstiftningar som liknar de svenska har varit föremål för prövning. I ett flertal fall har lagstiftningarna ansetts oförenliga med EG-fördraget. Regeringen har under åren 2004 och 2007 (prop. 2004/05:19 och 2007/08:24) anpassat skattereglerna för utomlands bosatta - SINK:en - med anledning av avgöranden från EG-domstolen. EG-kommissionen överlämnade den 27 juni 2008 en formell underrättelse till Sveriges regering angående den svenska skattelagstiftningen om beskattning av utomlands bosatta artister och sportutövare (KOM:s ref. SG-Greffe [2008]D/204185, ärendenummer 2008/2117). Kommissionen anför bl.a. att Sverige inte uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget samt motsvarande artiklar i EES-avtalet genom att upprätta och bibehålla bestämmelser som kan innebära att artister och idrottsmän bosatta i andra medlemsstater i EU eller andra EES-stater beskattas hårdare än artister och idrottsmän bosatta i Sverige. Denna promemoria presenterar ett förslag till EG-anpassning av reglerna för beskattning av utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag. I promemorian föreslås även att den nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) om avgiftsfrihet för ersättningar för vilka särskild inkomstskatt ska betalas enligt A-SINK eller som enligt den lagen undantas från skatteplikt ska upphöra att gälla.