Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet Diarienummer: Underlagsrapport 23

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Teknologiska framsteg och kunskapsutveckling är den viktigaste förklaringen till högre tillväxt och ett ökat välstånd. I en dynamisk global ekonomi där teknikfronten flyttas framåt i allt snabbare takt blir därför förmågan att tillgodogöra sig ny teknik allt viktigare. Betydelsen av väl fungerande utbildningssystem och starka forskningsmiljöer för produktivitet och tillväxt är väl känt, däremot är kunskaperna beträffande hur kunskap sprids mellan företag och regioner betydligt mer begränsade. Genom att använda ett unikt datamaterial visar författarna att en ökad rörlighet av högutbildade har en positiv inverkan på produktiviteten. Tolkningen är att högutbildade är bärare av kunskap som sprids och kombineras med redan befintlig kunskap vilket i sin tur har positiva produktivitetseffekter. Flöden av arbetskraft mellan företag, regioner och länder blir en viktig komponent för att öka tillväxt och välstånd. Politiken bör därför utforma system som skapar goda förutsättningar för rörlighet samt reducerar inlåsningseffekter i den svenska ekonomin. Resultaten pekar också på att "täta" miljöer som storstäder och klusterbildningar är särskilt gynnsamma för kunskapsspridning, skapandet av humankapital, innovationer och tillväxt.