Mot en ny skattereform - globaliseringen och den svenska välfärden Diarienummer: Underlagsrapport 27

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges internationella attraktionskraft hänger samman med utformningen av det svenska skattesystemet. En konsekvens av globaliseringen är en ökad rörlighet i skattebaserna som kan förväntas påverka inte bara finansiella flöden och företagens investeringar utan på sikt också var välutbildade människor väljer att bo och arbeta. Detta ställer den svenska välfärdsstaten inför nya utmaningar. Är globaliseringen förenlig med en skattefinansierad välfärdsstat och en fortsatt uthållig tillväxt i den svenska ekonomin? I rapporten Mot en ny skattereform - globaliseringen och den svenska välfärden analyseras behovet av förändringar av de svenska skatterna med utgångspunkt i en värld präglad av global konkurrens om marknader, investeringskapital och arbetskraft. Författarens uppfattning är att tiden är mogen för en ny reform av det svenska skattesystemet, byggd på en bred parlamentarisk uppgörelse och med en långsiktigt hållbar utformning.