Utvecklingskraft och omställningsförmåga. En globaliserad svensk ekonomi

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli

Den globala konkurrensen om investeringar, talang och kapital har sannolikt bara börjat. Industriländerna står inför en period med betydande omstruktureringar av sina ekonomier, stora delar av dagens industri- och tjänstebranscher kommer att tas över av andra länder. Hur väl rustat står Sverige att möta dessa utmaningar? Hur kan ett litet öppet land förbereda sig för att tillgodogöra sig de vinster som finns i
en globaliseringsprocess?

Globaliseringsrådets kanslirapport är i första hand inriktad på de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk tillväxt i Sverige samt hur dessa påverkas av globaliseringen. I det perspektivet är de strategiskt viktiga områdena: Sverige som kunskapsnation, den svenska arbetsmarknaden, förnyelsekapaciteten i svenskt näringsliv samt de svenska skatte- och socialförsäkringssystemen. Inom dessa områden avgörs den svenska ekonomins utvecklingskraft och omställningsförmåga. Flexibilitet på mikroplanet måste kombineras med makrostabilitet. Därför behandlas även den globala kris som sköt fart under hösten 2008, vilken roll globaliseringen har i det avseendet och hur förutsättningarna för stabiliseringspolitiken påverkas. Också klimatpolitiken behandlas. En rad reformförslag presenteras för att öka Sveriges attraktivitet och näringslivets konkurrenskraft.

Författare: Pontus Braunerhjelm, huvudsekreterare Globaliseringsrådet, VD, FSF och professor, KTH, Camilo von Greiff, fil. dr. och utredare, Globaliseringsrådet, och Helena Svaleryd, fil. dr. och utredare, Globaliseringsrådet och IFN.