Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Diarienummer: S.2011.026

Ladda ner:

År 2010 antog regeringen för första gången en samlad strategi för alkohol- narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT). Den nya strategin har även inneburit att det årliga åtgärdsprogrammet får en något annan funktion. Under strategiperioden kommer åtgärdsprogrammet att tydligare knytas till implementeringen av strategins mål- och inriktning och till de medel som regeringen avsatt för ändamålet.

Åtgärdsprogrammet syftar till att underlätta den sektorsövergripande samordning som krävs för att vägleda samtliga berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom kan åtgärdsprogrammet bidra till den samlade uppföljning som krävs för att utvärdera om regeringens mål för ANDT-politiken uppnås.

Åtgärdsprogrammet bygger därför på samma struktur som ANDT-strategin med ett övergripande ANDTpolitiskt mål, sju långsiktiga mål och ett antal nationellt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden.
I detta åtgärdsprogram har regeringen valt att konkretisera de insatser som fortsätter eller initieras under 2011 för att nå de prioriterade målen. Målsättningen är att så långt det är möjligt redan på detta tidiga stadium ange vilka fleråriga satsningar som regeringen kommer att prioritera, ange vilka myndigheter eller övriga aktörer som är ansvariga eller ingår i samordningen.

Till åtgärdsprogrammet knyts även detta år ett återrapporteringskrav riktat till de myndigheter som är berörda. Framledes kommer dock delar av de årliga så kallade oktoberrapporterna att ersättas av det uppföljningssystem som regeringen har för avsikt att presentera under hösten 2011.