Rapport från Socialdepartementet

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Diarienummer: S2014.005

Publicerad Uppdaterad

Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård för personer med dessa sjukdomar är därför viktig både för patientens välbefinnande och för samhällsekonomin.

Ladda ner:

Forskning och erfarenheter visar att många av dagens kroniska sjukdomar både kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård för personer med dessa sjukdomar är därför viktig för patientens välbefinnande.

Bättre vård är också viktig för samhällsekonomin. När fler personer lever allt längre med kroniska sjukdomar får det stora ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för samhället.Vården av personer med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Dessa personer är också i högre grad långtidssjukskrivna och står utanför arbetsmarknaden.

Det är därför av stor strategisk betydelse att vården förbättras. Det leder till en i alla delar mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Bättre vård förutsätter ökade möjligheter för patienterna att vara delaktiga i sin vård. Det förutsätter också att de förebyggande insatserna prioriteras mer. Dessutom krävs ett mer fokuserat och systematiskt arbete för att öka de nationella riktlinjernas genomslag.

Mot denna bakgrund har regeringen beslutat om en satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. I denna strategi beskrivs satsningens visioner och förbättringsområden. Flera aktörer har medverkat i framtagandet av strategin, såsom representanter för patienter och professioner inom hälso- och sjukvården, landsting och myndigheter.

Strategins syfte är att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i Sverige.

Fakta: Vad är kronisk sjukdom

Det finns ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom. I denna strategi avses sådana sjukdomar som en person har under sin livstid eller under mycket lång tid.

De vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd.