Regeringsbeslut M2014/593/Nm: Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Diarienummer: M2014.06

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 27 februari 2014 beslutade regeringen om fem nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster till år 2020. Målen anger steg på vägen för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, liksom EU:s mål för biodiversitet och den strategiska plan med 20 delmål som beslutades i Nagoya, Japan, år 2010, inom FN:s konvention om biologisk mångfald.