Rapport från Socialdepartementet

Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. Diarienummer: S2016/05582/JÄM

Publicerad

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central och regional nivå redovisats årligen. I denna promemoria kan du ta del av den senaste statistiken om könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Det sammantagna resultatet visar att målet om jämn könsfördelning nu har uppnåtts.

Ladda ner:

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de centrala styrelserna har totalt sett utvecklats positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent kvinnor. Tio år senare, 1998, var andelen 44 procent. Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga eller en del av ledamöterna och gäller förhållanden per den 31 december 2015. Den 31 december 2015 uppgick andelen kvinnor till 51 procent och andelen män till 49 procent. Vid samma tidpunkt var andelen ordförande som var kvinnor 49 procent och andelen män 51 procent. Sammantaget innebär detta att målet om jämn könsfördelning har uppnåtts.