Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Afghanistan 2015-2016 samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Afghanistan råder omfattande brister i respekten för de mänskliga rättigheterna. Säkerhetsläget för civilbefolkningen är allvarligt och väpnad konflikt pågår i flera delar av landet. Efter nära fyra decennier av krig uppvisar landet – betydande framsteg till trots – bland de lägsta humanitära indikatorerna i världen. Konflikten försvårar humanitärt tillträde.

Presidentvalet 2014 ledde till den första demokratiska maktövergången i landets historia. Valresultatet var omstritt men tillträdet av en nationell samlingsregering under president Ashraf Ghanis ledning ingav hopp om förbättringar. Regeringen har under sina första två år visat prov på reformambitioner och en vilja att stärka kvinnors rättigheter och bekämpa den utbredda korruptionen. Statsförvaltningen och de offentliga finanserna är dock svaga och regeringen har begränsad kapacitet att genomföra viktiga reformer. En kraftig ekonomisk inbromsning sedan 2014 har bidragit till ökad arbetslöshet och fattigdom. 

Medborgarnas förtroende för myndigheter och det formella rättssystemets kapacitet att upprätthålla grundläggande fri- och rättigheter är lågt. Det afghanska rättssystemet är korrupt och svårtillgängligt för medborgarna, vilket i kombination med utbredd straffrihet gör att många afghaner saknar grundläggande rättssäkerhet. Tortyr och olagliga frihetsberövanden förekommer.

Kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar.

De senaste årens tilltagande våldsamheter är den största utmaningen för yttrande-, press- och informationsfriheten i landet. Även om konstitutionen och lagstiftningen erbjuder förhållandevis gott skydd för journalister så har den afghanska staten i praktiken svårt att säkerställa att journalister och människorättsförsvarare inte blir måltavlor i den pågående konflikten.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.