Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Algeriet

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Algeriet samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Algeriet finns en tillfredsställande lagstiftning på plats som dock inte alltid tillämpas. Rättighetsutövningen kringskärs ofta av administrativa och andra regler.

Å ena sidan är man från regeringens sida noga med att ha ett fullgott regelverk på plats, ofta med internationell standard, å andra sidan spelar bibehållen stabilitet i landet ofta en avgörande roll för tillämpningen. Detta gäller särskilt yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Befolkningen bereds möjlighet att uttrycka kritik och missnöje, men dessa uttryck bevakas noggrant och övervakas för att inte leda till politisk instabilitet.

Sedan det blodiga 1990-talet då Algeriet utkämpade en intern kamp mot terrorismen, finns en mycket utbredd rädsla hos regering och befolkning att sådana krafter åter kan komma i rörelse. Behovet av stabilitet sätts i förgrunden. Bland befolkningen finns mot denna bakgrund en viss tolerans för minskat rättighetsutrymme.

Våld mot kvinnor är mycket utbrett, och socialt och religiöst accepterat. Hbtq-personers rättigheter respekteras inte alls.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.