Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Argentina

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Argentina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Argentina har sedan president Mauricio Macris regering kom till makten i december 2015 befunnit sig i en period av förändring med flera omfattande reformer, främst på det ekonomiska området. Regeringen säger sig generellt fästa vikt vid efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och har uttalade intentioner att genomdriva reformer för att stävja korruption, fattigdom och arbetslöshet.

Flera oberoende organisationer och kommittéer för mänskliga rättigheter vittnar om att skyddet för mänskliga rättigheter brister på en rad punkter. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Argentina är komplex. Att Argentina är en federal republik är en bidragande faktor till detta då skyddet för de mänskliga rättigheterna i hög grad varierar mellan de olika provinserna. Enligt det statliga sekretariatet för mänskliga rättigheter och kulturell mångfald under justitieministeriet är detta en stor utmaning som man försöker motverka genom ökat utbyte och dialog med provinserna. Regeringens fokus ligger även på en omfattande omstrukturering av de institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter samt på att arbeta ur ett bredare perspektiv, vilket har välkomnats av bland annat FN:s särskilde rapportör mot rasism.

Det rapporteras om fall av tortyr och våld mot frihetsberövade i landets fängelser och på polisstationer. Långa häktningstider är återkommande problem, likaså polisövervåld.

Tillgången till laglig abort är begränsad, vilket resulterar i att ett högt antal hemliga och osäkra aborter utförs. Våld mot kvinnor och könsrelaterade mord av kvinnor är två av de allvarligaste problemen gällande skydd av kvinnors mänskliga rättigheter i Argentina.

Det finns ett rikt och livligt civilsamhälle som tillåts agera fritt. Argentina är en fungerande demokrati och systematiskt valfusk anses inte förekomma. Ett av de största hoten mot demokratin är den omfattande korruptionen. Det finns ett bristande förtroende för rättsystemet. I Transparency Internationals index av upplevd korruption från 2016 innehar Argentina plats 95. I samband med att den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter besökte i Argentina i oktober 2016 rapporterades flera brister i landets korruptionsarbete. En viktig nyhet från 2016 är lagen om tillgång till offentlig information. Den ger medborgare möjlighet att begära ut information från myndigheter, företag, politiska partier, universitet och fackförbund som har mottagit statligt stöd.

Trots att Argentina har lagstiftning som förbjuder olika former av diskriminering förekommer diskriminering inom olika samhällssektorer. I synnerhet begränsas urfolkens rättigheter, bland annat vad gäller äganderätt, tillgång till ett effektivt rättsmedel och tillgång till samhällets service och institutioner.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.