Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Argentina

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Argentina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Argentina är att betrakta som en fungerande demokrati och sedan dess återinförande 1983 har det institutionella ramverket för mänskliga rättigheter stärkts successivt. Arbetet med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna förknippas starkt med rättsprocesserna mot förövarna av de kränkningar som begicks under militärdiktaturen (1976–83). Under 2017 kom domsluten mot 54 personer som stod anklagade för 789 fall av bland annat mord, kidnappningar och tortyr på marinens tortyrcenter ESMA. Bland de dömda märks de två huvudåtalade för svenskan Dagmar Hagelins bortförande 1977.

Argentina har ratificerat flertalet av de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Under 2017 lanserade regeringen dessutom en ny handlingsplan för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna fram till 2020, med konkreta initiativ och mål inom fem huvudområden.

Utmaningar föreligger när det gäller att implementera dessa åtaganden i praktiken. Ett grundläggande problem är allmänhetens låga förtroende för rättsväsendet. Förändringar i hur uppmärksammade övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har behandlats under olika regeringar bidrar också till bilden av att rättsväsendet påverkas av den politiska dagordningen.

Den bristande tilltron till polis och rättsväsende har under året uppdagats i några uppmärksammade fall som berör urfolks rättigheter. Polisingripanden mot aktivister som engagerat sig i urfolks markrättigheter har föranlett en aktiv samhällsdebatt och demonstrationer.

Svårigheter med att implementera lagstiftningen påverkar också bekämpandet av våld mot kvinnor, som fortsatt utgör ett betydande samhällsproblem. Närmare en tredjedel av de kvinnor som har utsatts för könsrelaterat våld uppger att övergreppen fortsätter även efter att brottet har polisanmälts. Mödradödligheten påverkas i sin tur av det höga antalet illegala aborter. Rätten till fri abort är fortfarande inte erkänd i Argentina, även om samhällsdebatten om detta har ökat.

Efterlevandet av landets internationella åtaganden försvåras av korruption. I opinionsundersökningar framgår att befolkningen upplever att korruptionen genomsyrar grundläggande samhällsinstitutioner, från statsförvaltning och rättsväsende till fackföreningar och näringsliv.

Ett led i arbetet med att motverka korruptionen är att stärka transparensen i den offentliga förvaltningen. En positiv utveckling härvidlag är ny lagstiftning, i kraft sedan september 2017, enligt vilken medborgare har rätt att begära ut information från myndigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.