Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Armenien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Armenien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Samtidigt som Armeniens konstitution och övrig lagstiftning speglar ambitionen att garantera alla individer de mänskliga rättigheterna, finns problem som förhindrar många människor från att fullt ut åtnjuta dessa rättigheter. Till dessa problem hör bristande rättssäkerhet, omfattande korruption och svaga demokratiska institutioner.

Armeniens regering och dess statliga institutioner bedriver ett aktivt arbete för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. Dialog med och stöd från internationella partners välkomnas i reformarbetet. I samarbete med Europarådet har Armenien tagit fram en handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter för perioden 2015–2018 och som anger planerade åtgärder på tretton prioriterade områden.

Yttrandefriheten respekteras i regel och journalister, civilsamhällesorganisationer och privatpersoner kan öppet kritisera makthavare utan att riskera repressalier. Civilsamhället uppger att det generellt har möjlighet att föra dialog med beslutsfattare, men dessa möjligheter är sämre för organisationer som arbetar med frågor som i Armenien uppfattas som mer kontroversiella, exempelvis hbtq-frågor. Medieklimatet präglas av att de stora mediehusen styrs av snäva ägarkonstellationer som i regel står regeringen nära. Vid några tillfällen har fall av polisvåld mot journalister rapporterats.

Mötesfriheten är lagstadgad och fredliga demonstrationer tillåts i det offentliga rummet. Rapporter om oproportionerlig våldsanvändning och
massgripanden i samband med omfattande demonstrationer under somrarna 2015 och 2016 har dock förekommit.

Det finns rapporter om misshandel under polisförhör och bekännelser framtvingade under våld eller hot samt att sådana bekännelser därefter används som bevis i rättegångar. Straffrihet för poliser och andra myndighetspersoner uppges vara ett utbrett problem. Trots exempel på förbättringar under de senaste två åren håller fängelser i allmänhet låg standard med trängsel bland de intagna och en utsatt miljö där våld är vanligt förekommande. Häktningstiden är ofta lång och en stor del av de frihetsberövade väntar på åtal eller domslut. Inom militären förekommer våld och dödsfall bland värnpliktiga.

Trots att kvinnor har en hög utbildningsnivå och intar en stark ställning inom exempelvis civilsamhället är kvinnor hittills inte lika väl representerade inom politik och näringsliv.

Diskriminering mot kvinnor är vanligt förekommande, liksom våld i nära relationer. Under 2017 antogs efter en långdragen process en lag som särskilt riktar in sig mot våld i hemmet, trots starkt motstånd från konservativa grupper. Samhällsklimatet är exkluderande mot hbtq-personer och få är öppna med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. De som drabbats av hot eller våld kan inte alltid räkna med att få adekvat stöd från myndigheterna.

Människohandel förekommer i Armenien men på senare år har åtgärder vidtagits för att stävja förekomsten och erbjuda stöd åt offren.
Regeringen fäster vikt vid att uppmärksamma barnets rättigheter. Regeringen har ett nära samarbete med Unicef och Armenien har nyligen blivit ett så kallat Pathfinding Country inom ramen för det globala partnerskapet End Violence Against Children. Problem kvarstår på flera områden, bland annat när det gäller våld mot barn på barnhem och inom rättsvårdande institutioner samt tungt barnarbete bland familjer som lever i fattigdom.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.