Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Australien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Australien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Australien är en utvecklad och stabil demokrati med stark rättssäkerhet och överlag god respekt för mänskliga rättigheter. Ett oberoende federalt domstolsväsende garanteras i författningen. Samhällsklimatet är öppet och oberoende organisationer för mänskliga rättigheter kan bedriva verksamhet i landet utan större begränsningar.

Australien har ratificerat flyktingkonventionen och dess tillhörande protokoll, men landets migrationspolitik har fått betydande kritik från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och från människorättsorganisationer. Kritiken har varit särskilt omfattande avseende förhållandena i de flyktingmottagningscenter som upprättats i Nauru och på ön Manus i Papua Nya Guinea.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att främja urbefolkningens rättigheter, men betydande skillnader föreligger fortsatt jämfört med övriga delar av befolkningen avseende till exempel hälsa, sysselsättning och levnadsstandard. Aboriginer är kraftigt överrepresenterade i landets fängelser. Diskussioner pågår om att genomföra en folkomröstning om huruvida erkännande av urbefolkningen ska skrivas in i grundlagen.

Våld mot kvinnor förekommer och är en fråga som fått alltmer uppmärksamhet i Australien, med en särskilt allvarlig situation bland urbefolkningen. En av tre kvinnor uppger att de utsatts för fysiskt våld och en av fem har utsatts för sexuellt våld. Regeringen är väl medveten om problemen och har utarbetat en nationell handlingsplan på området.

Lagstiftning finns som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, men samkönade äktenskap är ännu inte tillåtet. Ett förslag om att hålla en folkomröstning om att tillåta samkönade äktenskap förkastades av senaten hösten 2016.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.