Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bangladesh

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bangladesh samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Bangladesh är enligt konstitutionen en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende. Maktbalansen väger dock i ökande grad mot den verkställande makten och ökad toppstyrning där särskilt premiärministern får allt mer inflytande. Parlamentets roll som institution har försvagats genom att oppositionen inte är representerad. Regeringspartiet Awami League har visat sig berett att använda även odemokratiska medel för att behålla den politiska makten. Inskränkningar i yttrandefrihet, påtryckningar på media, restriktioner mot civilsamhället och politiskt våld används av regeringspartiet. Det förekommer att rättsväsendet används i politiska syften. Korruptionen är mycket utbredd och genomsyrar alla delar av samhället.

Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar sedan några år tillbaka. Det demokratiska utrymmet minskar genom formella och informella åtgärder som begränsar handlingsfriheten till exempel för civilsamhällesorganisationer. Media utsätts i allt högre grad för påtryckningar. Myndigheterna brister dessutom i sitt skydd av bland annat minoriteter, bloggare, intellektuella och htbq-personer som drabbas av brutala våldsdåd av islamistiska extremister.

Bland annat människorättsorganisationer rapporterar om ett ökande antal utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden och tortyr. Det är vanligt förekommande med rapporter om godtyckliga frihetsberövanden och försvinnanden.

Diskriminering och kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter är utbrett i Bangladesh på alla plan. Det kommer till uttryck bland annat i att våld mot kvinnor är ett vanligt problem. Bangladesh har den fjärde högsta förekomsten av barnäktenskap i världen. Diskriminering av hbtq-personer är omfattande. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett eftersatt område, trots vissa framsteg på området vad gäller lagstiftning och policy.

Bangladeshs utveckling och tillväxt under senare årtionden i kombination med nationella program för hälsa och utbildning har tillförsäkrat många människor deras rättigheter inom de sociala och ekonomiska områdena. Mödra- och barnadödligheten har fallit kraftigt. Andelen barn som avslutar grundskolan är 79 procent och nästan 100 procent av både pojkar och flickor skrivs in i skolan. Det kvarstår dock stora fattigdomsutmaningar för befolkningen om 163 miljoner människor och inte minst för landets minoriteter och andra marginaliserade grupper som lever i fickor av djup fattigdom. Fortfarande lever cirka 40 miljoner människor i under fattigdomsgränsen på 1,25 USD per dag.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.