Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Belarus

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Belarus samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Belarus fortsätter att uppvisa allvarliga brister gällande respekten för de mänskliga rättigheterna och demokrati, bland annat vad gäller föreningsfrihet, yttrandefrihet, vallagstiftning och valgenomförande, rättsstatens principer, situationen för frihetsberövade, fackliga rättigheter samt kvinnors och hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Belarus förblir det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.

Rättsväsendet kan inte betraktas som oberoende. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) har efter presidentvalet 2015 och parlamentsvalet 2016 konstaterat att Belarus har en lång väg att gå innan landet kan anses leva upp till internationell demokratisk standard. Ett förslag om ändringar i vallagstiftningen, baserade på vissa av OSSE:s rekommendationer, togs fram av en arbetsgrupp i början av 2017, men lämnades utan åtgärd av presidenten.

Ett stort antal personer frihetsberövades efter att ha deltagit i icke tillståndsgivna demonstrationer under 2017, och flera av dem dömdes till kortare fängelsestraff. Vid en fredlig demonstration i Minsk den 25 mars 2017 frihetsberövades cirka 700 personer, varav de flesta släpptes samma dag. Ett tillslag gjordes samma dag mot människorättsorganisationen Viasnas lokaler, där ett femtiotal personer frihetsberövades. I anslutning till dessa händelser frihetsberövades under en längre tid även 35 personer, anklagade för att ha förberett massupplopp och, i några fall, för att ha försökt skapa en olaglig väpnad gruppering. De sista av dessa släpptes ur häktet under sommaren och utredningen lades ned i november.

Som ett exempel på trakasserierna mot oberoende journalister kan noteras att antalet påföljder 2017 riktade mot journalister fler än de tre senaste åren tillsammans.

Belarus har de senaste åren i vissa sammanhang visat en mer tillåtande attityd till registrerade civilsamhällesorganisationer. Att registrera en organisation är dock fortsatt mycket omständligt, och många organisationer får avslag på sina ansökningar. Rörelsen Säg sanningen! fick 2017 registrera sig efter att ha försökt i sju år. Att verka för eller genom en oregistrerad organisation kan ge fängelse, även om lagstiftningen numer sällan tillämpas.

Andelen personer som lever i fattigdom enligt Belarus egen definition, som fram till år 2000 omfattat nästan hälften av befolkningen, har minskat dramatiskt och uppgick år 2015 enligt FN till 5,1 procent av befolkningen. Det råder emellertid betydande skillnader i inkomstnivå och tillgång till samhällsservice mellan stad och landsbygd. Äldre, boende på landsbygden och de som är beroende av statligt socialt stöd är i särskilt utsatta situationer. Landet har låg mödra- och barndödlighet. Vardagskorruptionen är låg. Även om ekonomin har börjat växa igen efter den kris landet genomgick 2015-2016 är situationen för många, särskilt på landsbygden och i mindre städer, fortfarande svår.

Även om det formellt råder jämställdhet mellan könen påverkas kvinnors situation av starkt patriarkala attityder i samhället. En väsentligt lägre andel kvinnor än män har lönearbete. Våld i hemmet är förhållandevis utbrett; ett utkast till lag om våld i nära relationer väntas bli föremål för diskussion i parlamentet under 2018. Samhällets syn på hbtq-personer är övervägande negativ, och någon lag mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet finns inte.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.