Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brasilien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Brasilien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

 

Brasiliens konstitution förbjuder all form av diskriminering och ger långtgående skydd för medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De största framstegen har gjorts på de sociala och ekonomiska områdena och den extrema fattigdomen är så gott som utrotad. Mer än hälften av invånarna utgör nu medelklass. Samtidigt är ojämlikheterna inom landet fortsatt stora och kvinnors politiska, ekonomiska och sociala möjligheter är trots stora ansträngningar ännu långt ifrån jämställda med männens.

De största utmaningarna gäller det ineffektiva och överbelastade rättssystemet, oproportionerligt polisvåld, våld mot kvinnor och HBTQ-personer, människohandel och sexuell exploatering och övergrepp mot barn. Till detta ska läggas en strukturell diskriminering på grund av hudfärg och etnicitet. Landkonflikter är en annan källa till överträdelser av de mänskliga rättigheterna, framför allt urfolks rättigheter. Under 2015 dödades 49 aktivister från urfolksgrupper i samband med landkonflikter. Det förslag som nu ligger i kongressen om att flytta rätten att demarkera land från den verkställande makten till kongressen riskerar att förstärka denna utveckling.

Den mest omstridda frågan vad gäller brasiliansk demokrati det senaste året har varit avsättandet av arbetarpartiets president Dilma Rousseff, genom riksrätt. Avsättandet har på olika håll kritiserats för att ha utgjort en slags statskupp, samtidigt som de som stöttat processen menar att den gått konstitutionsenligt till och fått klartecken av högsta domstolen. I den

 

regering som därefter tillsattes av före detta vice presidenten Michel Temer ingår inga kvinnor eller representanter från minoritetsgrupper. Civilsamhället har uttryckt oro över att både jordbruksintressen och evangeliska grupper är starkare representerade i den nya regeringen. Ett av de första besluten Temerregeringen fattade var att reducera antalet ministerier och ett av de sekretariat som förlorade sin ministerstatus var Sekretariatet för mänskliga rättigheter.

 

Korruptionen är fortsatt utbredd i Brasilien och landet hamnade på plats 79 i Transparency Internationals index för upplevd korruption för år 2016. Korruptionsskandalerna som uppdagats de senaste åren är de största i landets historia. Medvetenheten om problemet har därmed ökat hos folket som visat starkt stöd för rättsväsendet. Detta har bidragit till att domstolarna och övriga rättsapparaten i stor utsträckning kunnat stå emot den politiska pressen och driva vidare antikorruptionsprocesserna.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.