Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brasilien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Brasilien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

 Brasiliens konstitution förbjuder all form av diskriminering och ger långtgående skydd för medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Under 2000-talet gjordes stora framsteg på de sociala och ekonomiska områdena och den extrema fattigdomen minskade drastiskt. Mer än hälften av invånarna utgjorde medelklass 2014. Efter en flerårig recession har dock denna andel minskat.

Samtidigt är ojämlikheterna inom landet fortsatt stora och kvinnors politiska, ekonomiska och sociala möjligheter är trots vissa förbättringar ännu långt ifrån jämställda med männens. De senaste årens recession har i kombination med politisk turbulens medfört att mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning prioriterats allt lägre.

Därutöver har civilsamhället uttryckt oro för de evangeliska gruppernas och jordbrukslobbyns allt starkare ställning i regeringen och kongressen, vilket det menar ha bidragit till att försämra respekten för de mänskliga rättigheterna. Det brasilianska civilsamhället är dock aktivt och inflytelserikt, vilket har resulterat i att flera kontroversiella lagförslag uppmärksammats och till och med stoppats.

De största utmaningarna i landet är det ökande våldet mot och marginaliseringen av kvinnor och hbtq-personer, det ineffektiva och överbelastade rättssystemet, det omfattande polisvåldet som svar på den ökande gängkriminaliteten, samt människohandel och sexuell exploatering och övergrepp mot barn. Till detta ska tilläggas en strukturell diskriminering på grund av hudfärg och etnicitet.

Landkonflikter är en annan källa till övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, framför allt kopplade till miljöfrågor och urfolks rättigheter. Under 2016 dödades 118 urfolksaktivister i samband med landkonflikter och under 2017 uppmärksammades flera nya fall.
Korruptionen är utbredd i Brasilien och mutskandalerna som uppdagats de senaste åren, och som implicerat några av landets mäktigaste politiker och affärsmän, är de största i landets historia.

Straffriheten är utbredd för polis och militär. Mellan 2010 och 2015 väcktes åtal i cirka femton av totalt 3 441 registrerade fall där en polis misstänktes för mord. Kongressen antog i oktober 2017 ett lagförslag som ger militärdomstolar jurisdiktion över militära mord av civila. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.