Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Burkina Faso

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Burkina Faso samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den politiska omvandling som skedde från slutet av 2014 och under 2015 medförde flera bakslag inom demokrati och mänskliga rättigheter i Burkina Faso. Militär dödade obeväpnade demonstranter, medier tystades och mötes- och yttrandefrihet inskränktes. President- och parlamentsval hölls dock i november 2015 och bedömdes av nationella och internationella observatörer som fria och rättvisa.

Mot bakgrund av detta har det funnits stora förväntningar på den nytillträdda regeringen under 2016 om att demokratiseringen ska medföra omfattande förbättringar. Detta gäller inte minst respekten för de mänskliga rättigheterna och ett bättre fungerande rättssystem. Missnöjet med den tidigare regimen gällde inte minst frågan om straffrihet för eliten. Framsteg har gjorts under året, bland annat pågår reformer av rättsystemet.

Upprepade terrorattentat i kombination med svag kapacitet hos polis, militär och gendarmeri gör att självförsvarsgrupper, kogl wéogo, fått ökat inflytande på landsbygden. Dessa grupper ingriper självsvåldigt mot brottsmisstänkta, ibland med lynchningar.

Antalet barnäktenskap och påtvingade äktenskap är oförändrat högt. Åtnjutandet av sexuella och reproduktiva rättigheter är begränsat liksom av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom uppgår till dryga 40 procent vilket återspeglas i att landet har plats 183 av 188 länder i UNDP:s index för mänsklig utveckling. Den bristande tillgången till sanitetsanläggningar och vatten, i synnerhet till odling, uppges som stora hinder för att uppnå en tillfredsställande levnadsstandard.

I november 2015 ändrades konstitutionen för att begränsa mandatperioden för presidenten till högst två femårsperioder och samtidigt utesluta möjligheterna till amnesti för tidigare statschefer. I december 2016 lades ett förslag till ny konstitution fram i syfte att ytterligare stärka demokratin. Konstitutionen väntas bli antagen under 2017.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.