Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Chile

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Chile samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Chile har gjort flera betydelsefulla framsteg i att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna och principer om icke-diskriminering.

Chile har stärkt det institutionella ramverket för mänskliga rättigheter. Ett reformerat valsystem har antagits som väntas skapa mer representativa och demokratiska institutioner. Civilsamhället ges större utrymme i beslutsprocesser. En process för att ställa förövare av brott under diktaturåren 1973-1990, främst ansvariga för försvinnanden och inhuman behandling, inför rätta har initierats.

HBTQ-personers rättigheter har stärkts genom att en inkluderande antidiskrimineringslagstiftning och en partnerskapslag som ger juridiskt erkännande och civil status till samkönade par antagits. Flera utbildningsreformer som syftar till ett mer rättvist och jämlikt utbildningsväsende har sjösatts, men visar sig samtidigt vara komplexa att genomföra. Ett kvinnoministerium har inrättats och ett ministerium med ansvar för urfolks rättigheter planeras.

Problem kvarstår kring främst polisvåld, situationen i landets fängelser, tillgång till utbildning, våld mot kvinnor, trafficking och rättigheter för personer som tillhör urfolk. Situationen har varit särskild problematisk för marginaliserade delar av mapuchebefolkningen. Våldsamma protestaktioner har möts med övervåld och tillämpning av Chiles omstridda antiterrorismlag.

Fattigdomen har under 30 år minskat från 40 till strax under 8 procent. Trots detta präglas samhället alltjämt av klyftor som skapar ojämn tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, däribland rätten till bästa uppnåeliga hälsa. En diskriminerande äktenskapsreglering motverkar jämställdhet mellan män och kvinnor. Abort är förbjudet men en ny lag har föreslagits som tillåter abort i tre särskilda fall.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.