Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Danmark

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Danmark samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Danmark är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekteras väl. Exempelvis rankas Danmark som ett av de minst korrupta länderna i världen och levnadsstandarden är en av de högsta i världen. Danmark var det första land i världen som införde möjligheten för homosexuella par att ingå registrerat partnerskap.

Många av de utmaningar som Danmark står inför vad gäller mänskliga rättigheter hänför sig till flyktingars och andra migranters rättigheter. De rör olika åtstramningsåtgärder vidtagna för att minska antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd i Danmark. Danmarks regering har konstaterat att man avser att ”gå till kanten av konventionerna” gällande åtstramningar på asyl-och flyktingområdet samt möjligheten att utvisa dömda personer som inte är danska medborgare. Regeringen har i detta stöd av stora delar av oppositionen och den allmänna opinionen.

Yttrandefriheten utgör en grundsten i det danska samhället. Dess omfattning har debatterats alltmer intensivt under de senaste åren. En del av åtgärderna för att bekämpa radikalisering och extremism har fått kritik från delar av civilsamhället för att vara diskriminerande mot muslimer. Det danska parlamentet, Folketinget, har under 2017 och början av 2018 diskuterat och antagit ett antal förslag som begränsar friheten för vissa grupper, såsom förbud mot heltäckande klädsel (ansiktsslöjor), förbud mot tiggeri och ”otrygghetsskapande läger” samt uppehållsförbud för dömda personer i utpekade områden.

Levnadsstandarden i Danmark är en av de högsta i världen. Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har landet den lägsta andelen invånare med en inkomst under fattigdomsgränsen, cirka fem procent. Danmark är även ett av världens mest jämställda länder. Utvecklingen har dock avstannat något och Danmark återfinns på plats 14 i World Economic Forums Global Gender Gap Report. Områden som bedöms spela in är till exempel förhållandevis låg andel kvinnor på ledande positioner.

Konungariket Danmark består av Danmark, Grönland och Färöarna. Denna rapport behandlar främst Danmark, då Grönland och Färöarna genom det så kallade hjemmestyret själva ansvarar för de flesta av de områden som rapporter avhandlar. Rapporten uppmärksammar dock, där det bedöms relevant, exempel från Grönland och Färöarna. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.