Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Danmark

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Danmark samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Danmark tillhör de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som högst. Exempelvis rankas Danmark som det minst korrupta landet i världen och levnadsstandarden är en av de högsta i världen. Danmark var det första land i världen som införde möjligheten för homosexuella par att ingå registrerat partnerskap.

Många av de utmaningar som Danmark står inför hänför sig till flyktingars och andra migranters rättigheter. De rör dels olika åtstramningsåtgärder vidtagna för att minska antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd i Danmark och dels den samhällsdebatt som uppstått kring frågorna.

Yttrandefrihetens omfattning och begränsningar har debatterats alltmer intensivt under de senaste åren. Inte minst på grund av rädslan för extremism och terrordåd har uppfattningen av vad som kan anses acceptabelt förändrats. En del av åtgärderna för att bekämpa radikalisering och extremism har fått kritik från delar av civilsamhället för att diskriminiera muslimer.

I fråga om jämställdhet har utvecklingen i Danmark avstannat något och går på vissa områden, såsom i fråga om löneskillnader, bakåt.

Skillnader i inkomst är små i Danmark och landet har ett väl utbyggt offentligt trygghetssystem. På hälsoområdet har dock skillnaderna ökat baserat på sociala faktorer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.